Hizmet Şartları

SATIŞ SÖZLEŞMESİ
 

1.-TARAFLAR

İşbu Sözleşme; …………………… adresinde mukim ……………….. (sözleşmede bundan sonra 'ALICI' olarak anılacaktır) ile Huzur Mah. Ahmet Bayman Cad. 8 Sarıyer/İstanbul adresinde mukim SOBER MEDYA VE YAPIM HİZ. A.Ş. (Sözleşmede bundan sonra "SATICI" olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

 

2. SATICI BİLGİLERİ

Ünvan: SOBER MEDYA VE YAPIM HİZ. A.Ş.

Adres: Huzur Mah. Ahmet Bayman Cad. 8 Sarıyer/ İstanbul
Telefon: 

Fax: 

E-posta Adresi: go@soberdigital.ist
Mersis Numarası: 

 

3. ALICI BİLGİLERİ

Teslim Edilecek Kişi: 

Teslimat Adresi

Telefon: 

 

4. SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ (Bundan sonra SİPARİŞ VEREN olarak anılacaktır.)

Adı/Soyadı/Ünvanı: 

Adresi: 

Telefon: 

 

Teslimat Adresi: 

Teslim Edilecek Kişi

Fatura Adresi

Sipariş Tarihi: 

Teslimat Tarihi: 

Teslimat Şekli:  Standart Teslimat

 

 

5. TANIMLAR
İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.


BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı, 

BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı, 

KANUN: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’i,

HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusu,

SATICI: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,

ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

SİTE:SATICI’ya ait soberdigital.ist adlı internet sitesini,

SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait soberdigital.ist adlı internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

TARAFLAR:SATICI ve ALICI’yı,

SÖZLEŞME :SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

MAL : Alışverişe konu olan taşınır eşya, konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallar ile elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri her türlü gayrı maddi malları ifade eder.

 

6.- KONU

İşbu Sözleşme’nin konusu; ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 27.11.2014 tarihli Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir. SATICI’ya ait internet sitesinde listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar ürünlerin satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. İş bu mesafeli satış sözleşmesinin ALICI tarafından kabul edilmesiyle; ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi, harç vb. gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına girdiğini ve bu konuda bilgilendirildiğini kabul etmektedir.

 

 

7. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

7.1. Malın/Ürün/Ürünlerin/Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait soberdigital.ist adlı internet sitesinde yer almaktadır. Ürünün temel özelliklerini ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz.

7.2. Listelenen ve SİTE’de ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. Sürenin sona ermesinden sonra ürünlerin güncellenen ve listelenen yeni fiyatları geçerlidir.

7.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil ve kargo ücreti hariç satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. ALICI tablodaki ürünlerin fiyatını bilerek ürünleri satın aldığını kabul etmiştir.

Ürün Adı

Adet

Satış Bedeli (KDV dahil toplam )

Vadeli Satis Bedeli (KDV dahil toplam)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam Tutar:

 

 

8. GENEL HÜKÜMLER

8.1. ALICI, SATICI’ya ait soberdigital.ist isimli internet sitesinde sözleşme konusu ürünün/ürünlerin niteliklerini, satış fiyatını ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgilerini okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli onayı verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın, Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI'ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini/anladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

8.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI'nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. SATICI’nın 30 günlük yasal süre içerisinde edimini yerine getirmemesi halinde ALICI sözleşmeyi feshedebilir.

8.3. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları ile işin gereği olan bilgi ve belgeler beraber her türlü ayıptan arî olarak ve yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde teslim etmeyi kabul beyan ve taahhüt eder. Bununla beraber SATICI, hizmeti, doğruluk ve dürüstlük esasları çerçevesinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, tedbir ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.4. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3(üç) gün içinde ALICI’ya yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirimde bulunarak ve varsa teslimat masrafları dahil olmak üzere tüm ödemeyi bildirim tarihinden itibaren 14(ondört) günlük süre içinde ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.5. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşmeyi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün son bulacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.6. ALICI, SATICI tarafından düzenlenen kampanyadan yararlanmasının kampanya koşullarını tam ve zamanında yerine getirmesi şartına bağlı olduğunu, kampanyadan faydalanmak için internet sitesinde belirtilen kampanya koşullarını tam ve zamanında yerine getirmemesi halinde söz konusu kampanyadan yararlanamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamda satın alınan ürüne ilişkin fatura, kampanya şartlarının ALICI tarafından sağlanıp sağlanmadığının belirlenmesinden sonra düzenlenecektir.

8.7. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmemesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.8. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebep halleri sebebiyle sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemezse, durumu 3 (üç) gün içerisinde ALICI'ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin, engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 (ondört) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 (ondört) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, bu sürelerle ilgili olarak, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.9. SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi elektronik ortamda kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

8.10. ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalı ve faturası ile birlikte iade edilmelidir.

8.11. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, SATICI’nın işbu taleplerinin 24 saat içerisinde ALICI tarafından karşılanmaması halinde; SATICI, siparişi iptal etme hakkına sahiptir.

8.12. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

8.13.  SATICI, veri sorumlusu sıfatıyla, işbu sözleşme kapsamındaki veri işleme faaliyetlerini, soberdigital.ist adresinde yer alan Müşteri Aydınlatma Metninde belirtilen yöntem ve amaçlarla 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak gerçekleştirmektedir. ALICI, işlenmekte olan kişisel verilerine ilişkin ayrıntılı bilgi almak ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki hak ve taleplerini yöneltmek amacıyla Aydınlatma Metni içerisinde yer alan başvuru yöntemleriyle SATICI’ya başvurabilir.    

8.14. SATICI tarafından ALICI’ya internet sitesi üzerinden üye olarak veya üye olmadan devam etme (misafir olarak giriş yapma) seçeneği ile sipariş verme imkanı sunulmaktadır.

8.15. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’ya aittir.

8.16. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

8.17. SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konulmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

8.18. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından bağımsız tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, konu ile ilgili hukuki sürecin başlaması halinde, SATICI’nın ALICI/ÜYEYE karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

 

9. FATURA BİLGİLERİ

Adı/Soyadı/Ünvanı: 

Adresi: 

Telefon: 

 

10. CAYMA HAKKI

10.1. ALICI; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişiye/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde hiçbir gerekçe göstermeksizin ürünü reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise bu süre, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. ALICI tarafından, cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içerisinde SATICI’ya yöneltilmiş olması gerekmektedir. ALICI, mesafeli sözleşmeyi ya da buna karşılık gelen herhangi bir teklifi kabul etmeden önce ayrıntıları yönetmelikte belirlenen hususlarda ve siparişi onayladığı takdirde ödeme yükümlülüğü altına gireceği konusunda açık ve anlaşılır bir şekilde satıcı veya sağlayıcı tarafından bilgilendirilir ve ALICI bu hususta bilgilendirildiğini peşinen kabul eder. ALICI’nın onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanılmasından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.

10.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlük süre içinde SATICI'ya iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün 11. madde başlığı altında düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri uyarınca kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

a ) 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

b ) İade formu,

c ) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

d ) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 günlük süre içerisinde tahsil edilen toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 10 günlük süre içerisinde ürünü iade almakla yükümlüdür.

e ) ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle ürünün değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

f ) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.
10.3. Cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, faks numarası ve e-posta bilgileri aşağıdaki şekildedir: 

Ünvanı : 

Adres : 

Telefon : 

Fax : 

E-posta Adresi : 

 

11. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

ALICI’nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibarıyla geri gönderilmeye elverişli olmayan, iç giyim ürünleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünlerin ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde Yönetmelik gereği iadesi mümkün değildir. Kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, vb. ürünler ambalajı açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları halinde iade edilebilir.

 

12. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifası nedeniyle SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

13. YETKİLİ MAHKEME

13.1. Taraflar, Sözleşme’nin uygulanmasından ve yorumlanmasından doğan uyuşmazlıklarda Bakanlıkça ilan edilen değere kadar ALICI’nın mal veya hizmeti satın aldığı ve ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri’nin yetkili olacağını kabul etmiştir.

13.2. ALICI şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Bakanlıkça belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilir. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:

01.01.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere: değeri 66.000,00-TL(altmışaltı bin Türk Lirası)’nın altında bulunan uyuşmazlıklarda Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru zorunludur. Bu değer ve üzerindeki uyuşmazlıklar için Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yapılamaz.
İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

 

14. YÜRÜRLÜK

İnternet sitesi üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. SATICI, söz konusu Sözleşme’nin internet sitesi üzerinden, ALICI tarafından okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızın sipariş verilememesini sağlayacak yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.